Pilot

Gemeente Venray

#bosbodem #bodemverbetering #zuur #nutriëntenarm

Standort 1: Kempkensberg

Het onderzoeksgebied is gelegen ten westen van het kerkdorp Merselo, ten oosten en ten westen van de Peelweg en ten zuiden van de Bakelsedijk. Het gebied is overwegend bedekt met bos. In 2016 zijn een aantal percelen in het gebied kaalgekapt. Na de kaalkap is het takhout op rillen geschoven en geklepeld. De bodemverwonding die daarbij is ontstaan dient als zaaibed voor nieuwe bomen. Zes jaar later groeien er nog slechts mondjesmaat nieuwe boompjes. Op enkele grotere verjongingsvlakten in de Kempkensberg zijn in het kader van deze pilot bodemmonsters genomen. De analyse geeft een sterk verzuurde verarmde bodem aan, die aan het vergiftigen is. De bodem functioneert niet meer goed: Bodemleven holt achteruit, organische stof wordt nauwelijks nog omgezet en verwerkt, nutriënten spoelen versneld uit en giftige stoffen komen vrij met als resultaat dat de kwaliteit van het bos achteruitgaat.

Binnen de pilot werd verder een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de bodemkwaliteit te verbeteren die achteruit is gegaan als gevolg van verzuring en vermesting door atmosferische depositie (o.a. stikstofoxiden en ammoniak). Er werd gekeken op welke manieren de bosbodem kan worden hersteld/verbeterd. Daarvoor zijn een aantal plots uitgezet waarop op verschillende methoden bodem verbeterende maatregelen zijn uitgevoerd. De effecten hiervan werden gemonitord. Doel was herstel van de bosbodem naar niveau van voor verzuring. De duur van de studie is minimaal vier jaar. Dit is de minimale periode om enige effecten te kunnen meten.

Het project zal daarom de komende jaren nauwlettend worden gemonitord. Hiertoe worden jaarlijks chemische, fysische en biologische analyses uitgevoerd. Daarnaast wordt het bodemleven onder de microscoop op soort bekeken. Ook zullen bodemlevensensoren worden geïnstalleerd om de ontwikkeling van de biologische processen in de bodem realtime te monitoren op basis van milieuparameters (pH, bodemvocht, zuurstof, EC en temperatuur).